verkoopsvoorwaarden

Onze facturen zijn KONTANT betaalbaar te Machelen (Zulte). Kasbeschikkingen wijken van deze regel niet af. Voor verkochte nieuwe goederen beloopt, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, de waarborgtermijn 6 maanden. Ingeval wij moeten tussenkomen om waarborg te verstrekken, beperkt onze tussenkomst zich tot het ter beschikking stellen van nieuwe stukken in ruil voor de defecte stukken, uurloon ten laste van de klant. Wij aanvaarden daarnaast geen enkele vordering tot schadevergoeding, welk ook, zo bv. wegens gebruiksderving of productieverlies.

Elke, op haar vervaldag, niet betaalde factuur, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 12% met een minimum van € 75,00 En een maximum van € 1.500, zelfs bij toekenning van termijn van respijt. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. De aandacht van de koper wordt erop gevestigd, dat indien hij zich van het gekochte goed ontdoet alvorens het volledig aan de verkoper te hebben betaald, hij zich plichtig maakt aan misbruik van vertrouwen dat strafrechtelijk zal worden vervolgd. In alle gevallen waar de verkoop wordt ontbonden of verbroken ten laste van de koper verbindt deze zich als vergoeding voor schade en winstderving aan forfaitaire som te betalen die overeenstemt met 15% van de verkoopprijs der goederen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper. Ingeval is bedongen dat een factuur in verschillende termijnen mag betaald worden, brengt de wanbetaling van één enkele termijn automatisch de opeisbaarheid teweeg van de gehele nog openstaande schuld. Zelfs bij faling door verkoop of dergelijke blijft de geplaatste of geleverde waar onze volledige eigendom en wij blijven er vrij onmiddellijk over beschikken tot de volledige betaling, zoniet breken wij ons materiaal uit zonder verwittiging en ten laste van de koper. In geval van gerechtelijke procedure, zowel wegens wanbetaling als wegens om het even welke betwisting, zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd. De facturen en de algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht door de koper te zijn aanvaard bij gebrek aan protest per aangetekende zending binnen de 8 dagen na verzending van de factuur. Geen protest wordt nog aanvaard na deze termijn.